ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Філія «Вигодське лісове господарство»

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


*****************************************

Дата опублікування 19.04.2023р.

 

Антикорупційна програма на 2023 рік

Кодекс етики ДСГП "Ліси України"


*****************************************

Дата опублікування 16.02.2022р.

Чинні роз'яснення для заповнення декларацій

*****************************************

Дата опублікування 12.12.2022р.

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування положень

Закону України«Про запобігання корупції»
стосовно дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення
з іншими видами діяльності
в умовах воєнного стану

*****************************************

 

Дата опублікування 03.12.2021р.

До відома суб’єктів декларування ДП «Вигодський лісгосп», з 01.11.2021 набрали чинності низка нормативних актів НАЗК.

Нагадуємо, що декларація подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

Втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін до закону або статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності та не зобов’язує особу подавати декларацію будь-якого виду.

 НАЗК змінило форму декларації та встановило порядок її заповнення. Суб’єктів декларування зобов’язують вказувати відомості щодо фінансових зобов’язань за наявності однієї з таких умов:

    • Розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 прожиткових мінімумів (113500 грн.)
    • Розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів ( у разі якщо кредит чи позику отримано у попередніх звітних періодах)
    • Розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів.

 А також НАЗК продовжило терміни подання декларації при звільненні – не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності;

  • Оновлено Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації  Реєстру декларацій. Після спливу  п’ятирічного строку з дня припинення виконання суб’єктом декларування функцій держави або місцевого самоврядування, декларації можна буде видалити за заявою суб’єкта декларування.
  • По-новому повідомляємо про суттєві зміни майнового стану та відкриття валютного рахунка.

Повідомлення подають лише суб’єкти декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

 повідомлення подається у випадку: отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому виник обов’язок щодо подання повідомлення, (113500грн. станом на 2021 рік.) суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство;

 інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб’єкт декларування здійснює особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми у персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами;

 паперова копія повідомлення до Національного агентства не подається;

 інформація, внесена до повідомлення, має бути також відображена в декларації;

 інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не подається;

 якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, але була сплачена частинами, розмір кожної з яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, повідомлення подається після переходу права власності на таке майно;

 про дохід, що був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.

 у разі придбання майна, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, подається одне повідомлення;

 у разі отримання доходу в негрошовій формі (спадщина, подарунок тощо), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, подається одне повідомлення;

 якщо вартість майна, набутого у власність суб’єктом декларування, йому невідома, повідомлення не подається.

 якщо повідомлення стосується такого нематеріального активу як криптовалюта має зазначатися інформація про: дату набуття, кількість, вартість та про постачальника послуг, пов’язаних із обігом криптовалюти.

 

Дата опублікування 04.11.2021р.

Суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями, що впливає чи може вплинути на об’єктивність прийняття рішення.

Приватним інтересом може вважатися будь-який як майновий (збереження, збільшення обсягу або якості майна), так і немайновий інтерес (задоволення особистих потреб: фізичних, духовних, моральних, культурних соціальних тощо).

Приблизний перелік позаслужбових стосунків із фізичними чи юридичними особами, що можуть зумовлювати виникнення приватного інтересу:

- сімейні стосунки;

- особисті стосунки;

- дружні стосунки;

- стосунки, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Конфлікт інтересів:

Постійний:

- обмеження доступу до інформації;

- перегляд обсягу службових повноважень;

- застосування зовнішнього контролю;

- переведення на іншу посаду;

- звільнення.

Тимчасовий:

- усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення;

- застосування зовнішнього контролю.

 

Види конфлікту інтересів:

Потенційний – встановлено наявність приватного інтересу, що може зумовити виникнення суперечності (ст.1727 КУпАП неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів).

Реальний – суперечність виникла (ст.1727 КУпАП прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів).

Відповідно до ст. 28. Закону України «Про запобігання корупції»:

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

ВАЖЛИВО!

Послідовність дій посадових осіб ДП «Вигодський лісгосп», процедури вжиття заходів із запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень під час виконання службових повноважень, визначено у Порядку  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів затвердженому наказом ДП «Вигодський лісгосп» від 24.06.2019 року № 134

Закон допускає необмежене коло обставин та ситуацій, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу чи зумовлювати його виникнення за певних умов.

 

Конфлікт інтересів можна врегулювати:

- самостійно;

- за допомогою заходів зовнішнього врегулювання

 

Шлях зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:

- усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення;

- обмеження доступу до певної інформації;

- перегляд обсягу службових повноважень;

- застосування зовнішнього контролю;

- переведення на іншу посаду;

- звільнення.

Умови обрання одного із способів врегулювання:

 

- вид конфлікту інтересів;

- тривалість конфлікту інтересів;

- суб’єкт прийняття рішення про його застосування;

- наявність (відсутність) альтернативних заходів врегулювання;

- наявність (відсутність) згоди особи на застосування заходу; 

- можливість залучення до прийняття рішень інших працівників.

 

Рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів оформлюється шляхом видання письмового розпорядчого документа керівника підприємства.

Умови для усунення особи від виконання завдання:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів;

- тимчасовий характер конфлікту інтересів;

- можливість залучення до прийняття рішень або вчинення дій іншої посадової особи.

 

Умови для обмеження доступу особи до певної інформації:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів;

- постійний характер конфлікту інтересів;

- можливість належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження;

- можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику.

 

Умови для перегляду обсягу службових повноважень працівника: 

- реальний/потенційний конфлікт інтересів;

- конфлікт інтересів постійного характеру;

- можливість продовження виконання службових завдань у разі такого перегляду і можливість наділення відповідними повноваженнями іншу особу.

 

Умови застосування зовнішнього контролю:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів;

- конфлікт інтересів постійного/тимчасового характеру; 

- конфлікт інтересів неможливо врегулювати попередніми способами.

 

Умови для переведення посадової особи:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів;

- конфлікт інтересів постійного характеру;

- конфлікт інтересів неможливо врегулювати попередніми способами;

- наявність вакантної посади і згоди особи.

 

Умови для звільнення посадової особи:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів;

- конфлікт інтересів постійного характеру;

- конфлікт інтересів неможливо врегулювати в інший спосіб.

 

Дата опублікування 01.10.2021р.

Працівники Державного підприємства ДП «Вигодське лісове господарство» зобов’язані:

 -        неухильно додержуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в повсякденному житті;

-        діяти виключно в інтересах держави Державного підприємства «Вигодське лісове господарство» (далі – ДП «Вигодський лісгосп») яке вони представляють;

-        виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;

-        не допускати зловживань та неефективного використання власності держави та ДП «Вигодський лісгосп»;

-        діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

-        дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації в будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;

-        утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва ДП «Вигодський лісгосп» , якщо вони суперечать закону;

-        не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

-        невідкладно інформувати керівника  підприємства, уповноваженого з антикорупційної діяльності, про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

-        вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

Дата опублікування 21.09.2021р.

Види відповідальності

 

Дата опублікування 14.09.2021р.

Відповідальність за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів


Дата опублікування 26.08.2021р.

Викривач - це


Дата опублікування 12.08.2021р.

Антикорупційна стратегія- це


Дата опублікування 02.08.2021р.

Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності ДП "Вигодський лісгосп" 2021

Дата опублікування 03.05.2021р.

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Дата опублікування 08.02.2021р.

РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

 

План заходів ДП "Вигодський лісгосп" спрямованих на запобігання,  виявлення та протидію корупції на 2021 рік

*****************************************

Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності ДП "Вигодський лісгосп"

Наказ    Положенння

Звіт про виконання плану заходів спрямованих на запобігання та виявлення запобігання корупційних правопорушень:

Червень 2020 року  Грудень 2020 року

 

План заходів ДП "Вигодський лісгосп" спрямованих на запобігання,  виявлення та протидію корупції на 2020 рік

 

Дата опублікування 14.02.2020р.

РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

*****************************************

Дата опублікування 31.12.2018р.

Антикорупційна програма на 2019-2021 р  

*****************************************

 

Дата опублікування 01.04.2017р.

Антикорупційна програма на 2017 рік

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX